november 29, 2013 Hírek Nincs hozzászólás

Kerekharaszt Községi Önkormányzata komplex fejlesztési pályázatot hirdet egyszeri pénzbeli vissza nem térítendő önkormányzati támogatásra.
A pályázati kiírást a Képviselő-testület 132/2013. (XI. 29.) számú határozatában foglaltakkal egyezően ezennel nyilvánosságra hozom:
Az Önkormányzat költségvetéséből 500.000,- Ft-ot, azaz ötszázezer forintot különített el a szociális étkeztetés minőségfejlesztése érdekében. A fejlesztés célja, hogy Kerekharaszt Község területén a szociális szolgáltatás megszervezésére, melynek további feltétele ezen szociális szolgáltatások legalább 2 évig történő folyamatos működtetése az igényeknek megfelelő létszámban.
A pályázatokat 2013. december 10. napján 15.00 óráig beérkezőleg kell benyújtani írásban, Kerekharaszt Község Polgármesteréhez, (Kerekharaszt, Bimbó utca 2.) címre egy eredeti és egy másolati példányban a szükséges mellékletekkel felszerelve.

A vissza nem térítendő egyszeri fejlesztési célú önkormányzati támogatásra azok a Magyarországon működő, székhellyel rendelkező, bíróság által jogerősen nyilvántartásba vett jogi személyiséggel rendelkező és nem rendelkező szervezetek pályázhatnak, akik az Szt. alapján és más jogszabályokban meghatározott feltételek szerint szociális szolgáltatót, illetve szociális intézményt működtetnek és nyertes pályázat esetén vállalják, hogy Kerekharaszt Község területére a szociális étkeztetés vonatkozásában a működtetéshez szükséges engedélyeket beszerzik.

A pályázat útján elnyerhető egyszeri 500.000,- Forint vissza nem térítendő támogatást a szolgáltatás feltételeinek komplex (tárgyi, munkaerő és szakmai) fejlesztésére kell fordítani, például:
–    Az ellátottak számára könnyen megközelíthető ügyfélszolgálatok működéshez szükséges eszközbeszerzések (bútorok, irodai felszerelések, számítástechnikai eszközök, stb)
–    Szolgáltatásszervezési költségek (pl. üzemanyagköltség, szállítási eszközök beszerzése, stb.)
–    Új munkavállalók alkalmazásával létszámfejlesztés, azok foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő költségek (pl. bér-és járulékköltség)

A pályázatok elbírálásánál az alábbi szempontok jelentenek előnyt:
–    A Pályázó vállalja, hogy a vissza nem térítendő támogatást maradéktalanul a pályázati cél megvalósítására fordítja.
–    A Pályázó vállalja, hogy az étkeztetési feladatellátást a működési engedélyének meg-szerzését követő kettő hónapon belül biztosítja Kerekharaszt településen.
–    A Pályázó vállalja, hogy a támogatásából megvalósuló feladatellátást a feladatellátás kezdetétől számított kettő évig nem szünteti meg és nem adja át annak jogát, kivéve, ha arra jogszabályváltozásból adódóan kerül sor, illetve, ha a feladatellátás megszüntetését, jogának átadását Kerekharaszt község Önkormányzata a Támogatott kérelme alapján engedélyezi.
–    A Pályázó vállalja, hogy a szociális étkeztetés működtetéséhez szükséges munkaerő-igényt elsősorban kerekharaszti lakóhellyel rendelkező személlyel/személyekkel biztosítja.

A pályázati eljárás során a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXIII. tv. rendelkezései alkalmazására kerülnek.

Pályázni a Pályázati Adatlap és mellékletei hiánytalan benyújtásával lehet. A pályázati adatlap a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Kerekharaszti Ügyfélszolgálatán beszerezhető.

A pályázatok bírálatát Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozza meg.
Támogató Kerekharaszt Község Önkormányzata a nyertes pályázóval a döntéstől számított 5 napon belül támogatási szerződést köt.

A pályázati eljárásban hiánypótlásnak csak a benyújtási határidőt megelőző napig (legkésőbb 2013. december 9. napjáig) beérkezett pályázatok esetében lehet helye. A 2013. december 10. napján hiányosan benyújtott pályázatokat a Képviselő-testület érdemi elbírálás nélkül elutasítja.

A pályázathoz kapcsolódó adminisztratív feladatokat Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője látja el. A Jegyző gondoskodik a pályázati kiírás nyilvánosságra hozataláról, dönt a hiánypótlás szükségességéről, továbbá gondoskodik a bírálatra és döntésre történő illetékes bizottság és a Képviselő-testület elé terjesztésről.
A pályázati kiírás közzétételre kerül a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján,  a települési külső hirdetőtáblákon, letölthető a település honlapjáról (www.kerekharaszt.hu), hozzáférhető a Polgármesteri Hivatalban.
A pályázattal kapcsolatban további érdemi tájékoztatást Szabó Ádám polgármester nyújt.

Kerekharaszt, 2013. november 29.

Kerekharaszt Község Önkormányzata
mint pályázat kiíró képviseletében:
Szabó Ádám polgármester

A felhívás közzétételre kerül:
–    a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
–    a település honlapján (www.kerekharaszt.hu)

Letölthető pályázati adatlap >>

Written by admin.kerekharaszt