november 14, 2013 Hírek Nincs hozzászólás

Kerekharaszt Község Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Kerekharaszti Csillagfény Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglakoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2014. 07. 02 – 2019. 06. 30-ig szól.

A munkavégzés helye: 3009 Kerekharaszt, Kerekharaszti út 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A köznevelési intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a fenntartó által rendelkezésére bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe, felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, képviseli az intézményt.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskola, óvodapedagógus szakképzettség,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz (elérhetőség feltüntetésével),
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésseliskolai végzettséget és szakképzettséget, illetve pedagógus-szakvizsgát igazoló oklevél közjegyző által hitelesített másolata,
 • legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat igazolása munkaügyi irat másolatával,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik, valamint a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy az illetékes bizottsági ülések, valamint a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e.
 • A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2014. július 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dalnoki Brigitta Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzői Irodájának művelődési referense nyújt a 06-37/542-315-ös telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Kossuth tér 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt a pályázatról

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • Oktatási és Kulturális Közlöny
 • Hatvan város honlapja – www.hatvan.hu
 • Kerekharaszt Község honlapja – www.kerekharaszt.hu

 

Written by admin.kerekharaszt